1. הגדרות ותנאים:

1.1. ההגדרות והמונחים מטה, יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת בנסיבות העניין, תנאים והגבלות / תנאי שימוש / תקנון שירות חברת רייטן משכנתאות ונדל"ן (להלן: "החברה"), השימוש בשירותים המפורטים באתר זה הינו מותר ומתנה למשתמשים בני 18 לפחות (ראה פירוט איסורי שימוש להלן) הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמים של נוחות בלבד.

1.2. החברה מכבדת את פרטיות כלל לקוחותיה והמשתמשים בשרותיה לרבות באמצעות אתר זה ו/או כל פלטפורמה אחרת.

1.3. מטרת תקנון אתר זה הוא לידע את הלקוח (להלן ולעיל: "המשתמש") אודות המידע הנאסף על ידי החברה במסגרת שימוש בשירותים וכן התנאים הכלליים והספציפיים הניתנים לכל לקוח ולקוח בהתאם לשירות אותו הוא מבקש לקבל מאת החברה, כך שייתכן כי בעבור שירותים או יישומים ספציפיים, יחולו כללים שונים שיפורסמו לצידם בהתאמה.

1.4. תנאי השימוש המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה, והחברה רשאית לשנותם מעת לעת, וזאת בין השאר על מנת שישקפו שינויים משפטיים ו/או טכנולוגיים ו/או רגולטורים ו/או אחרים אשר יפורסמו באתר החברה תחת הכותרת "תנאים והגבלות" ו/או "תנאי שימוש" ו/או "תקנון שירות".

1.5. החברה אוספת מידע, שחלקו נאסף בהתאם לדרישות הרגולציה ו/או על פי דין, לרבות מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק הלבנת הון").

1.6. השירותים הניתנים על ידי החברה טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, לרבות, אך לא רק, שמך המלא, מספר זהותך, דרכי התקשרות, פרטי חשבונות בנק, פרטי אשראי, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, פרטי חשבון בנק, דפי פירוט מחשבון הבנק, נתונים פיננסים, סוגי הלוואות שנלקחו, מועדי פירעון, ונוספים.

1.7. למען הסר ספק יובהר כי אין במסירת החומרים ו/או הנתונים כאמור לעיל לידי החברה משום הבטחה למשתמש כי יקבל הלוואה ו/או מימון ו/או אשראי ו/או המלצת החברה לקבלת הלוואה ו/או התחייבות לקבלת הלוואה, אלא שהפרטים שימסרו באתר יאפשרו למשתמש בין היתר, התחברות ו/או גישה לאזור האישי ו/או לצורך קבלת מידע מהחברה ו/או מסירת מידע לגופי המימון/האשראי השונים.

1.8. החברה מיידעת את המשתמש כי על מנת לקבל את שירותי החברה באופן מלא על המשתמש למסור לחברה באופן מדויק ומלא את כל הפרטים שיתבקשו ממנו על ידי החברה מפעם לפעם לרבות הפרטים האמורים בסעיף 6 שלהלן. מסירת פרטים אלו, תלויה אך ורק ברצון המשתמש ובהסכמתו החופשית. יובהר כי, ללא מסירת המידע המבוקש על ידי החברה, הרי שלא תוכל החברה ליתן למשתמש את מלוא השירותים המבוקשים על ידו.

2. מידע ותנאי יסוד:

2.1. השימוש באתר החברה מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן וכי שליחת פניה לחברה, הן באמצעות האתר והן בכל דרך אחרת, מהווה הסכמה ואישור המשתמש כי קרא והבין היטב את תנאי תקנון זה וקיבל על עצמו את כל הרשום בו.

2.2. השימוש באי אלו ממוצרי החברה ו/או באתר החברה מהווה אך ורק פרסום לשירותי החברה הניתנים למשתמש והחברה מודיעה למשתמש והמשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מבין כי החברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק למשתמש ו/או ללקוח את ההלוואה ו/או המימון ו/או האשראי, וכן כי אין החברה נותנת ייעוץ משפטי ללקוח ו/גם אינה זו הקובעת את תנאי ההלוואה בין הלקוח לגופי המימון ו/או האשראי השונים.

2.3. על כן, מובהר כי האחריות למתן ההלוואה והחזרתה במועד הקבוע בהתאם למסמכי ההלוואה, חלה על המשתמש בלבד. מובהר וידוע למשתמש כי הלוואה נושאת ריבית והצמדה וכי אי עמידה בתנאי ההלוואה, כפי שיפורטו בהסכם ההלוואה מול הגוף המממן, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

3. איסור שימוש באתר ו/או במוצרי החברה:

3.1. לא יעשה שימוש באתר החברה ו/או במוצריה אם:

3.2. המשתמש הינו מתחת לגיל 18 ו/גם:

3.3. המשתמש פועל עבור אדם אחר ללא ייפוי כוח כדין ו/או הרשאה מתאימה בהתאם לדין ו/גם:

3.4. המשתמש אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ו/או הינו פסול דין ו/גם:

3.5. המשתמש מוגדר כ- "חייב מוגבל באמצעים" ו/או "חייב המוגבל בבנק ישראל" ו/גם:

3.6. המשתמש הינו פושט רגל ו/גם:

3.7. המשתמש בהליכי פשיטת רגל ו/או הליכי חדלות פירעון.

4. שיקול דעת להפסקת שירותים:

4.1. החברה מיידעת את המשתמש כי לא תספק למשתמש ו/או למי מטעמו את שירותיה, וזאת במצב בו המשתמש לא עמד בתנאי תקנון זה ו/או ככול שעשה אי אלו מהפעולות המפורטות להלן:

4.2. המשתמש התחזה לאחר או שקיים ספק לגבי הפרטים שמסר לחברה.

4.3. המשתמש ביצע ו/או עשה מעשה ביודעין ו/או שלא המהווה ו/או יכול להוות עבירה על החוק ו/או הפרת תקנון זה.

4.4. המשתמש ביטל תשלום ו/או עצר תשלום אותו התחייב לשלם לחברה ו/או למי מטעמה בהתאם להסכמים עימו.

5. שירותי החברה ותשלום:

5.1. משתמש המבקש לקבל אי אלו משירותי החברה מהפורטים באתר החברה ו/או בכל דרך אחרת יהיה חייב בתשלום עבור השירותים שינתנו לו וזאת באמצעות פרטי תשלום שימסרו לחברה מעת לעת.

5.2. לעניין זה, המועד הקובע לחיוב בתשלום הינו המועד בו הגיע המשתמש לפגישת ייעוץ במשרדי החברה ובכפוף להסכמתו הבלעדית והמפורשת בלבד.

5.3. המשתמש מאשר ומודע לעובדה כי התשלום המשולם לחברה הינו בעבור בדיקת הזכאות ו/או בדיקת המסמכים ו/או הכנת תיק לקוח ו/או קבלת אי אלו משירותי החברה בהתאמה, וכי התשלום שישולם לחברה בהתאם למפורט בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, לא יוחזר למשתמש משום סיבה שהיא.

5.4. ככול שהמשתמש יקבל הצעה להלוואה מגוף מימון ו/או אשראי אליו הופנה על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה אזי, בנוסף לסכום המשולם לחברה כאמור בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, המשתמש ישלם לחברה סך נוסף שיסוכם עימו בטרם מתן השירות ובהתאם לסכום המימון המבוקש.

6. מסירת מידע לצד שלישי:

6.1. ככול והחברה תעביר מידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, אך לא רק, כמפורט להלן:

6.2. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

6.3. לצורך העברתם לספקי השירותים ו/או אספקת השירותים ו/או לגופי המימון, על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידי המשתמש ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון בנקים ו/או חברות סליקה ו/או גופי מימון חיצוניים.

6.4. בכל מקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או מדיניות החברה ו/או במקרים בהם תבוצע ו/או יהיה ניסיון לבצע על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או לכל דין.

6.5. בכל מקרה בו יינתן צו שיפוטי המורה למסור את המידע לכל מען שהוא.

6.6. בכל מקרה בו נדרש ליעל הליכים ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או מטעם המשתמש ו/או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.7. בכל מקרה בו העבירה ו/או המחאתה החברה את זכויותיה ו/או את פעילותה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי ו/או במקרה של שינוי בגורמי השליטה בחברה כמו גם במצב של מיזוג ו/או רכישה.

7. תנאים ותחומי אחריות:

7.1. היות והחברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק למשתמש ו/או ללקוח את ההלוואה והיא אינה נותנת ייעוץ משפטי ללקוח ו/גם אינה קובעת את תנאי ההלוואה לרבות מתן ההלוואה בפועל ו/או תנאי החזר ההלוואה, שכל אלה תלויים במשתמש ובגורם המממן בלבד, הרי שהחברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בשום אופן למערכת היחסים שבין המשתמש לבין הגוף המממן.

8. דרישות לשיפוי:

8.1. המשתמש אשר התעניין ו/או ניתן לו שירות על ידי החברה כמפורט בתקנון זה, מתחייב לפצות ללא שום תנאי את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או שלוחות מטעמה ו/או מנהליה ו/או הדירקטורים שלה ו/או מי מבעלי המניות ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הוצאה, תשלום או הפסד שיגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי השימוש על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

9. יצירת קשר בנושא פרטיות:

9.1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, המשתמש רשאי לעיין ו/או לבקש לעין בכל המידע המצוי בידי החברה, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ואף לבקש מהחברה לתקנו ככול שהמידע אינו נכון ו/או שונה ו/או אינו שלם ו/או אינו מדיוק, באמצעות פניה בכתב לחברה ו/או באמצעות מילוי טופס זכויות בנתונים ו/או באמצעות פניה מקוונת בדוא"ל: Office.Reiten@finace.ltd בכל עת.

*מובהר בזאת כי תרגומו של דף זה נעשה לטובת הנגשת המידע וכי בכל מקרה של חוסר התאמה בין נוסח הדף בעברית ובין נוסחו המתורגם, יהיה הנוסח הקובע: עברית.