1. הגדרות ותנאים:

1.1. ההגדרות והמונחים מטה, יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת בנסיבות העניין, הסכם משתמש / תנאי שימוש / תקנון אתר חברת רייטן השקעות בע"מ ח.פ 516767662, השימוש בשירות/במוצר ובשירותים המפורטים באתר זה הינו מותר ומתנה למשתמשים בני 18 לפחות (ראה פירוט איסורי שימוש להלן) הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמים של נוחות בלבד.

1.2. חברת רייטן השקעות בע"מ (להלן ולעיל: "החברה") מכבדת את פרטיות כלל לקוחותיה ומשתמשי שרותיה לרבות באמצעות אתר זה ו/או כל פלטפורמה אחרת לרבות פלטפורמה ווירטואלית.

1.3. מטרת תקנון אתר זה הוא לידע את הלקוח (להלן ולעיל: "המשתמש") אודות המידע שנאסף על ידי החברה במסגרת שימוש בשירותים וכן התנאים הכללים והספציפיים הניתנים לכל לקוח ולקוח בהתאם לשירות שאותו הוא מבקש לקבל מעת החברה כך שייתכן כי בעבור שירותים או יישומים ספציפיים, יחולו כללים שונים שיפורסמו לצידם בהתאמה.

1.4. תנאי השימוש המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה, והחברה רשאית לשנותם מעת לעת, וזאת בין השאר על מנת שישקפו שינויים משפטיים ו/או טכנולוגיים ו/או רגולטורים ו/או אחרים אשר יפורסמו באתר החברה תחת הכותרת "תקנון אתר" ו/או "תנאי שימוש" ו/או "הסכם משתמש".

1.5. החברה אוספת מידע, שחלקו נאסף בהתאם לדרישות הרגולציה ו/או על פי דין, לרבות מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000 (להלן: "חוק הלבנת הון").

1.6. השירותים שניתנים על ידי החברה טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, לרבות- שמך המלא, מספר זהותך, דרכי התקשרות, פרטי חשבונות בנק, פרטי אשראי, כתובת מגורים כתובת דוא"ל, פרטי חשבון בנק, דפי פירוט חשבון בנק, נתונים פיננסים, סוגי ההלוואות שנלקחו על ידי המשתמש בעבר, מועדי פירעון ההלוואות, וכו'.

1.7. למען הסר ספק יובהר כי, אין במסירת החומרים ו/או הנתונים כאמור לעיל לידי החברה משום הבטחה למשתמש כי יקבל הלוואה ו/או מימון ו/או אשראי ו/או המלצת החברה לקבלת הלוואה ו/או התחייבות לקבלת הלוואה, אלא שהפרטים שימסרו באתר יאפשרו למשתמש בין היתר, התחברות ו/או גישה לאזור האישי ו/או לצורך קבלת מידע מהחברה ו/או מסירת מידע לגופי המימון/ אשראי השונים.

1.8. החברה מיידעת את המשתמש כי על מנת לקבל את שירותי החברה באופן מלא על המשתמש למסור לחברה באופן מדויק ומלא את כל הפרטים שיתבקשו ממנו על ידי החברה מפעם לפעם לרבות הפרטים האמורים בסעיף 6 לעיל.

1.9. מסירת פרטים אלה, תלויה אך ורק ברצון המשתמש ובהסכמתו החופשית. יובהר כי, ללא מסירת המידע המבוקש על ידי החברה, הרי שלא, החברה לא תוכל ליתן למשתמש את מלוא השירותים המבוקשים על ידו.

2. כללי:

2.1. השימוש באתר החברה מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן וכי שליחת פניה לחברה, הן באמצעות האתר והן בכל דרך אחרת, מהווה הסכמה ואישור המשתמש כי קרא והבין היטב את תנאי תקנון זה וקיבל על עצמו את כל הרשום בו.

2.2. השימוש באי אלו ממוצרי החברה ו/או באתר החברה מהווה אך ורק פרסום לשירותי החברה הניתנים למשתמש והחברה מודיע למשתמש והמשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מבין כי החברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק למשתמש ו/או ללקוח את ההלוואה ו/או מימון ו/או אשראי, וכן כי אין החברה נותנת יעוץ משפטי ללקוח ו/גם אינה קובעת את תנאי ההלוואה שבין הלקוח לגופי המימון ו/או האשראי השונים.

2.3. על כן, מובהר כי האחריות למתן ההלוואה והחזרתה במועד הקבוע בהתאם למסמכי ההלוואה הינה חלה על המשתמש בלבד, וידוע למשתמש כי הלוואה נושאת ריבית והצמדה וכי אי-עמידה בתנאי ההלוואה, כפי שיפורטו בהסכם ההלוואה עם המלווה, יכולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

3. איסור שימוש באתר ו/או במוצרי החברה:

3.1. לא יעשה שימוש באתר החברה ו/או במוצריה אם:

3.2. המשתמש הינו מתחת לגיל 18 ו/גם:

3.3. המשתמש פועל עבור אדם אחר ללא ייפוי כוח כדין ו/או הרשאה מתאימה בהתאם לדין ו/גם:

3.4. המשתמש אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ו/או הינו פסול דין ו/גם:

3.5. המשתמש מוגדר כ- "חייב מוגבל באמצעים" ו/או "חייב המוגבל בבנק ישראל" ו/או "חייב מוגבל חמור" ו/או "חייב המתחמק מתשלום חובותיו" ו/גם:

3.6. המשתמש הינו פושט רגל ו/גם:

3.7. המשתמש בהליכי פשיטת רגל ו/או הליכי חדלות פירעון.

4. שיקול דעת להפסקת שירותים:

4.1. החברה מיידעת את המשתמש כי לא תספק למשתמש ו/או למי מטעמו את שירותיה, וזאת במצב בו המשתמש לא עמד בתנאי תקנון זה ו/או ככול שעשה אי אלו מהפעולות המפורטות להלן:

4.2. המשתמש התחזה לאחר או שקיים ספק לגבי הפרטים שמסר לחברה.

4.3. המשתמש ביצע ו/או עשה מעשה ביודעין ו/או שלא המהווה ו/או יכול להוות עבירה על החוק ו/או הפרת תקנון זה.

4.4. בוטל תשלום ו/או המשתמש ביטל תשלום אותו התחייב המשתמש לשלם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לגוף המימון.

5. שירותי החברה ותשלום:

5.1. משתמש המבקש לקבל אי אלו משירותי החברה מהפורטים באתר החברה ו/או בכל דרך אחרת יהיה חייב בתשלום עבור השירותים שניתנו לו וזאת באמצעות פרטי התשלום שימסרו לחברה מעת לעת.

5.2. לעניין זה, המועד הקובע לחיוב בתשלום הינו-המועד בו הגיע המשתמש לפגישת ייעוץ במשרדי החברה ובכפוף להסכמתו הבלעדית והמפורשת בלבד.

5.3. המשתמש מאשר ומודע לעובדה כי התשלום המשולם לחברה הינו עבור בדיקת הזכאות ו/או בדיקת המסמכים ו/או הכנת תיק לקוח ו/או קבלת אי אלו משירותי החברה-בהתאמה, וכי התשלום שישולם לחברה בהתאם למפורט בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, לא יוחזר למשתמש משום סיבה שהיא.

5.4. ככול שהמשתמש יקבל הצעה להלוואה מגוף מימון ו/או אשראי אליו הופנה על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה אזי- בנוסף לסכום המשולם לחברה כאמור בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, המשתמש ישלם לחברה סך נוסף שיימסר למשתמש בטרם מתן השירות ובהתאם לסכום המימון המבוקש על ידי המשתמש ואשר יגבה על ידי החברה לאחר מתן השירות כאמור.

6. מסירת מידע לצד שלישי:

6.1. ככול והחברה תעביר מידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, אך לא רק, כמפורט להלן:

6.2. בהתאם לדרישת המשתמש או/ו בהסכמתו המפורשת.

6.3. לצורך העברתם לספקי השירותים ו/או אספקת השירותים ו/או לגופי המימון וכו', על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון בנקים ו/או חברות סליקה ו/או גופי מימון חיצוניים וכו'.

6.4. בכל מקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או מדיניות החברה ו/או במקרים בהם תבוצע ו/או יהיה ניסיון לבצע על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או לכל דין.

6.5. בכל מקרה בו יינתן צו שיפוטי המורה למסור את המידע לכל מען שהוא.

6.6. בכל מקרה בו נדרש ליהל הליכים ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או מטעם המשתמש ו/או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתה של החברה.

6.7. בכל מקרה בו העבירה ו/או המחאתה החברה את זכויותיה ו/או את פעילותה וחובותיה כלפי המשתמש לצד ג' ו/או במקרה של שינוי בשליטת החברה כמו גם במצב של מיזוג ו/או רכישה.

7. תנאים ותחומי אחריות:

7.1. היות שהחברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק למשתמש ו/או ללקוח את ההלוואה והיא אינה נותנת יעוץ משפטי ללקוח ו/גם אינה קובעת את תנאי ההלוואה לרבות מתן ההלוואה בפועל ו/או תנאי החזר ההלוואה - שכל אלה תלויים במשתמש בלבד ו/גם בגוף המימון, הרי שהחברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בשום אופן למערכת היחסים שבין המשתמש לבין גוף המימון.

8. שיפוי:

8.1. המשתמש אשר התעניין ו/או ניתן לו שירות על ידי החברה כמפורט בתקנון זה, מתחייב לפצות ללא שום תנאי את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או שלוחות מטעמה ו/או מנהליה ו/או הדירקטורים שלה ו/או מי מבעלי המניות ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הוצאה, תשלום או הפסד שייגרם למי מהם עקב הפרת תנאי השימוש על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

9. יצירת קשר בנושא פרטיות:

9.1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981, המשתמש רשאי לעיין ו/או לבקש לעין בכל המידע המצוי בידי החברה-כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ואף לבקש מהחברה לתקנו (ככול שהמידע אינו נכון ו/או שונה ו/או אינו שלם ו/או מדיוק) באמצעות פניה בכתב לחברה ו/או אמצעות פניה מקוונת בדוא"ל: Office.Reiten@finace.ltd בכל עת.

*מובהר בזאת כי תרגומו של דף זה נעשה לטובת הנגשת הקריאה וכי בכל מקרה של חוסר התאמה בין נוסח הדף בעברית ובין נוסחו המתורגם, יהיה הנוסח הקובע: עברית.