1. הקדמה והגדרות:

1.1. חברת רייטן משכנתאות ונדל"ן (להלן: "החברה") רואה חשיבות רבה בשמירת פרטיות לקוחותיה, עובדיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "אתה")  ומחויבת לשמור על פרטיותם.

1.2. מדיניות פרטיות זו נוצרה מתוך מחויבות לשמירה על הנתונים והמידע האישיים שלך ומטרתה מתן הסבר על המידע אותו אנו אוספים, הסיבות לשמירתו והשימושים בו. בנוסף, מדיניות זו מגדירה כיצד תוכל לממש את זכויותיך ע"פ חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 ותקנותיו וכן כיצד אנו נוהגים על מנת לשמור על פרטיות המידע ואבטחתו.

1.3. הוראות מדיניות זו חלות על השירותים שהחברה מספקת, אתרי האינטרנט של החברה הזמינים בשמות המתחם (Domain name) של החברה וכן על לקוחות החברה, לקוחות פוטנציאלים, משתמשי קצה, עובדי החברה, שותפים עסקיים ונוספים.

2. תחולת המדיניות:

2.1. מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של החברה למידע אישי ואת אופן הטיפול שלה בו. "מידע אישי" הוא מידע אודות אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים, כגון שם, מספר זהות, נתוני מיקום, פרטי זיהוי ביומטרי, חינוך והשכלה, מצב פיננסי, מידע תעסוקתי ונוספים (להלן: "מידע אישי"). "מידע שאינו אישי" הוא מידע שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים. המגבלות והדרישות המפורטות במדיניות זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה, העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על מידע שאינו אישי.

3. איסוף המידע, סוג המידע ואופן השימוש בו:

3.1. איסוף מידע אישי יבוצע במסגרת שימושך באתרי האינטרנט של החברה, ו/או כל טכנולוגיה אחרת מטעם החברה בין אם במסגרת צריכת השירותים של החברה ובין אם הינך מבקר בהם ו/או במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידינו לך ו/או במסגרת תפעול השירות ו/או בהתעניינותך בשירותים של החברה גם בהגיעך למשרדי החברה ו/או בשימוש בשירותים דיגיטליים לרבות "מתחם הלקוחות" ו/או טלפוניה ו/או שירותים דיגיטליים, במסגרתם ייתכן ותידרש למסור מידע אישי אודותיך ו/או מידע אישי אשר ייאסף ויימסר לחברה על ידי גורמים שלישיים ו/או ייאסף אוטומטית על ידי שימוש בטכנולוגיות של החברה וממשקים עם מאגרי מידע אחרים בכפוף להסכמתך לכך ו/או בהתאם לדרישות רגולציה וחוקים אחרים החלים על החברה.

3.2. מידע אישי שנאסף יכול להיות שם פרטי, שם משפחה, מצב משפחתי, מספר טלפון, מידע דמוגרפי, מידע על אישיותך, מידע כלכלי, נתוני אשראי, מידע ביומטרי, צילומים, מידע אודות אנשים הקשורים אליך, מידע אודות אישומים פליליים, מידע אודות המכשיר שבאמצעותו הינך צורך את השירותים (כגון: סוג המכשיר, מספר המכשיר, סוג מערכות ההפעלה ונוספים), נתוני מיקום, פעולות באתר האינטרנט ,IP Address , תנועת עכבר או הקלטת מסך ונוספים.

3.3. ככלל, מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך מראש או בדיעבד ויכולה להיות כפופה להסכמה אקטיבית או להסכמה בהתנהגות. עם זאת יתכנו מקרים שמסירת המידע תהיה חיונית ובהתאם לדרישות חוק או הדין החל באותו עניין. באשר לכך, במידה וברצונך לחזור בך מההסכמה, באפשרותך לעשות זאת על ידי פניה בכתב לחברה. יוסבר, כי מקרה זה עשוי למנוע את יכולתה של החברה להעניק לך את השירות בו אתה מעוניין.

3.4. החברה רשאית ועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת את זהות המשתמשים בשירותיה המקוונים/הדיגיטליים השונים.

3.5. החברה עושה שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies (להלן ויחדיו "cookies"), לתפעול השוטף של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שהתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש והצלבתם של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי החברה ו/או באמצעותה, בין אם בפעולות ישירות מול אתרי החברה, אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים של החברה. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש בקבצי cookies שמקורם בצדדים שלישיים ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון Google ו-Facebook, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים ופעולות ולזהות דפוסי שימוש, באופן בלתי מזהה.

3.6. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב ואוספות מידע רלוונטי, כגון, משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת IP ממכשירך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשים לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע הקיים אודותיך, וכן לשם מניעת שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים הניתנים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.

3.7. באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש בשירותי צד שלישי על פי התנאים של אותו צד שלישי, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מאותו צד שלישי דרך הגדרות המשתמש שלך באתריו.

3.8. בקבלתך את תנאי מדיניות הפרטיות הזו, הינך מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שישמר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על פיהן.

3.9. החברה משתמשת, מקבלת, אוספת, מעבדת ומאחסנת את המידע הנדרש לה בלבד, בין היתר לצרכי מתן מידע ושירותים, לרבות עיבוד וניתוח נתונים, קבלת החלטות הקשורות בהתקשרות עימך, מתן שירותים המותאמים לך, ייעול השירות ונוספים. החברה עשויה להזדקק לגישה למידע אישי לצורך עבודתה בכפוף להסכמתך המפורשת בלבד. המידע הנאסף משמש גם לצרכים פנימיים לרבות שיפור השירות, שדרוג תוכן האתר, שיתוף פעולה עם גורמים עסקיים למתן שירותים, יצירת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע שאינו מאפשר זיהוי ונוספים.

3.10. החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת אתר האינטרנט והשירותים המוצעים בו, גילוי ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, גניבת זהויות ודליפות מידע. החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת קשר למטרות שיווק ופרסום. למשל, אך לא רק, משלוח הודעה על שירות או מוצר חדשים שעשויים לעניין אותך. אם קיבלת דבר פרסום ללא הסכמתך או שהינך מעוניין להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, באפשרותך לפנות בבקשה להסירך מרשימת התפוצה באמצעות לינק 'הסר' המצורף לחומר הפרסומי או באמצעות פנייה ישירה אל כתובת הדוא"ל: office.reiten@finace.ltd בבקשה להסרה ברשימות תפוצה נקודתיות או כולן בכל עת.

3.11. כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לחברה נתונה הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה על פי חוק ובכפוף לתנאי השימוש ו/או מדיניות החברה.

3.12. אם יש לך בסיס סביר להניח שהוראה מההוראות הנזכרות לעיל לא קוימה, נבקשך ליידע את החברה בהקדם האפשרי באמצעות פנייה טלפונית אל מוקד שירות הלקוחות בטל' 8537* או באמצעות פניה מקוונת באתרי החברה המגוונים.

3.13. כל המידע נשמר במאגרי המידע של החברה ונעשה בו שימוש בהתאם למטרת האיסוף. המידע נשמר על פי חוק ובאמצעים מחמירים המבוקרים מעת לעת.

4. חובת הסודיות ואבטחת מידע:

4.1. כל המידע האישי שיימסר על ידך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתרי החברה ישמר בסודיות בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות או רגולטוריות אחרות החלות על החברה.

4.2. החברה מחויבת לאבטחת המידע ונתונים אישיים כאמור על פי החוק ועל פי נהליה. בנוסף, החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק, בהתאם לחובתה הרגולטורית לשמירה על אבטחת המידע, הקטנת הסיכונים והגנה עליו מפני אובדן, שימוש בלתי ראוי, שינוי, גניבה, נזק, וקבלת גישה בלתי מורשית ו/או שימוש בלתי מורשה במידע.

4.3. לא תתקבל כל טענה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם לך, למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטת החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה ו/או תקשורת אשר אינם באחריותה של החברה.

4.4. במקרה של חשש להפרת אבטחת המידע ו/או סודיות המידע, נא הודיענו באמצעות פנייה טלפונית אל מוקדי שירות הלקוחות בטל' 8537* בשעות הפעילות או באמצעות פנייה ישירה אל כתובת הדוא"ל: office.reiten@finace.ltd או באמצעות פנייה מקוונת באתרי החברה המגוונים.

5. העברת נתונים ועיבודם על ידי צדדים שלישיים:

5.1. ככלל, החברה לא משתפת מידע ו/או מעבדת מידע אישי ללא הסכמת הלקוח. עם זאת, יתכנו מקרים של העברת מידע על פי חוק או הוראה רגולטורית ו/או וככל שהדבר יהיה חיוני, לשיקול דעתה של החברה ובתום לב.

5.2. החברה עושה שימוש בטכנולוגיות ענן אשר במסגרתם לספק שירותי הענן עשויה להיות גישה למידע אישי, למשל אך לא רק, במקרה בו ספק שירותי הענן נזקק לגישה למידע אישי לצורך אבטחת המידע או אבטחת אתרי האינטרנט של החברה. במקרים כאלה, ספק שירותי הענן מחויב לעמוד במדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה וחובת הסודיות ברמה שהחברה מחויבת לה כלפיך, ואינו רשאי לעשות כל שימוש במידע המועבר אליו, למעט למטרה שלשמה הועבר.

5.3. בלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך/מחשבך יאפשרו זאת, החברה רשאית ועשויה למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית בשום צורה, לצדדים שלישיים על מנת, בין היתר, לשפר ו/או להעשיר ו/או לייעל את השירות הניתן לך ו/או שירותים נלווים הניתנים על ידי החברה לקהל לקוחותיה מעת לעת.

6. שונות:

6.1. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על כל מידע אישי שלך שהועבר על ידך לצדדים שלישיים.

6.2. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט או אפליקציות של צדדים שלישיים המקושרים לאתרי האינטרנט של החברה ו/או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי החברה. קישורים והפניות המצויים באתרי האינטרנט של החברה אינם מעידים על תמיכת החברה באתרים או שירותים אלה או כי החברה קיימה כל בחינה שלהם. המלצת החברה היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות הפרטיות הנוהגת בארגונו.

6.3. בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לחברה אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים והאחריות המלאה של הלקוח על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך.

6.4. מובהר, כי נוסף על מדיניות פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים, תנאי השימוש של החברה המופיעים והמפורטים באתרי החברה המגוונים.

7. פניות ותלונות:

7.1. שירותי החברה עשויים להשתנות מעת לעת, כתוצאה מכך תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה בכל עת.

7.2. החברה מאמינה במתן מענה יעיל לבעיה באופן שיטיב עם הצדדים וכיוצא בזה אנו מתחייבים לנקוט באמצעים סבירים בניסיון לתת מענה לפניות ותלונות. הינך מוזמן לפנות אלינו בכל דרישה, תלונה ו/או בקשה בנוגע לפרטיותך באמצעות פנייה ישירה אל כתובת הדוא"ל: office.reiten@finace.ltd בכל עת או באמצעות פנייה טלפונית אל מוקדי שירות הלקוחות בטל' 8537* בשעות הפעילות.

*מובהר בזאת כי תרגומו של דף זה נעשה לטובת הנגשת המידע וכי בכל מקרה של חוסר התאמה בין נוסח הדף בעברית ובין נוסחו המתורגם, יהיה הנוסח הקובע: עברית.