1. הבהרות בסיסיות:

1.1. השירותים הניתנים על ידי החברה כפופים לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ועל כל הנספחים והתוספות לו.

1.2. מובהר כי כל ביצוע עסקה (תשלום ותחולת שירות בהסכמת הצדדים בלבד) והתקשרות הצרכן עם החברה תעשה בכתב לפי סיווג השירות המבוקש וכי לא יגבה כל תשלום מהצרכן טרם לכך ו/או תחל החברה באיזה שהוא טיפול כזה או אחר בעניין הצרכן. עוד מובהר כי זה אינו גורע התקשרות ומתן ייעוץ טרם פגישה פרונטלית באמצעות התקשרות הצרכן באופן טלפוני עם נציגי החברה וללא עלות מצד הצרכן וללא התחייבות מצד החברה בעת פניית הצרכן לנותנת השירות (רייטן משכנתאות ונדל"ן להלן: "החברה").

1.3. מובהר כי מועד אספקת שירותי החברה הינו עד 180 יום ממועד קבלת כלל המסמכים הרלוונטיים מטעם הצרכן.

1.4. מובהר כי טיפול החברה בעניין הצרכן לכל עניין כפוף ומותנה בהענקת בלעדיות מלאה לחברה על ידי הלקוח אשר הגדרותיה ותנאיה המפורטים ימסרו לצרכן בעת התקשרות בכתב ובטרם החלטתו לביצוע עסקה כל שהיא מול החברה.

1.5. מובהר כי החברה אינה הגוף המממן.

1.6. מובהר כי כל קבלת אשראי מותנה בהגשת בקשה.

1.7. מובהר כי הפרסום אינו מהווה הצעה למתן אשראי או אישור לקבלת אשראי.

1.8. מובהר כי החלטה למתן אשראי תעשה על פי שיקול דעתו המוחלט של הגוף המממן.

1.9. מובהר כי אי עמידה בפירעון ההלוואה לגוף המממן עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

2. חובת גילוי מידע ומוסכמות לצרכן:

2.1. מובהר בזאת במפורש כי אין לראות בשירותי החברה ו/או בהגשת הלקוח על ידי החברה לנותני האשראי השונים ו/או במסירת החומרים ו/או נתונים כאלו או אחרים אותם תבקש החברה מהלקוח על פי בקשותיו של הגוף המממן המשתנות מצרכן לצרכן ובכפוף להסכמתו המלאה בלבד בכדי להוות איזו שהיא הבטחה לצרכן כי יקבל הלוואה ו/או מימון ו/או אשראי ו/או המלצת החברה לקבלת הלוואה ו/או התחייבות לקבלת הלוואה כל שהיא.

2.2. מובהר בזאת במפורש כי השימוש באי אלו ממוצרי החברה ו/או באתרי החברה מהווים אך ורק פרסום לשירותי החברה הניתנים לצרכן והחברה מודיעה לצרכן והצרכן מאשר כי ידוע לו והוא מבין כי החברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק לצרכן את ההלוואה ו/או המימון ו/או האשראי, וכן כי אין החברה נותנת ייעוץ משפטי ללקוח בכל מקרה שהוא ו/גם אינה זו הקובעת את תנאי ההלוואה שבין הצרכן לגופי האשראי השונים.

2.3. מובהר בזאת במפורש כי האחריות למתן ההלוואה והחזרתה במועד הקבוע בהתאם למסמכי ההלוואה ככל ותאושר לפי עניין הצרכן, חלה על הצרכן בלבד, וידוע לצרכן כי ההלוואה נושאת ריבית והצמדה וכי אי עמידה בתנאי ההלוואה, כפי שיסוכמו מול הגוף המממן, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

2.4. מובהר בזאת במפורש כי צרכן המבקש לקבל אי אלו משירותי החברה מהפורטים באתרי החברה ו/או בכל דרך אחרת יהיה חייב בתשלום טרם תחילת עבודתה של החברה על עניינו וכמפורט בהסכם שירות לפי עניין השירות ובכפוף ולקבלת תנאיו.

2.5. מובהר בזאת במפורש כי המועד הקובע לחיוב בתשלום הינו המועד בו התקשר הצרכן אל מול החברה בכתב (כאמור וכמפורט בסע' 1.2 לעיל) ובכפוף להסכמתו הבלעדית והמפורשת בלבד, אך ורק במידה וביקש והעניק לחברה זכות בלעדית בסך של 180 יום (בחודשים: 6 חודשים) לטפל בעניינו.

2.6. מובהר בזאת במפורש כי התשלום המשולם לחברה הינו בגין ובעבור בדיקת הזכאות ו/או בדיקת המסמכים ו/או הכנת התיק ו/או קבלת אי אלו משירותי החברה בהתאמה, וכי התשלום שמשולם לחברה בכפוף לאמור נגבה ללא תלות באישור לאשראי ו/או הלוואה ו/או התחייבות לשיפור הלוואות קיימות ו/או כל מצג של שיפור סיכויים להשגת אשראי כל שהוא, ומובהר כי התשלום במסגרת השירות לצרכן לא יוחזר בכל מקרה שהוא.

2.7. מובהר בזאת במפורש כי במידה והצרכן יקבל הצעה להלוואה מגוף מממן ו/או אשראי אליו הופנה על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה אזי, בנוסף לסכום המשולם לחברה בטרם קבלת אישור או סירוב כל שהוא כמפורט לעיל, הצרכן ישלם לחברה סך נוסף אשר יגבה על ידי החברה במועדים שיסוכמו בין הצדדים ושיימסר לו בטרם מתן השירות בעת התקשרות בכתב ובהתאם להיקף האשראי המבוקש על ידו.

2.8. מובהר בזאת במפורש כי היות והחברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק לצרכן את ההלוואה ו/גם אינה זו הקובעת את תנאי ההלוואה לרבות מתן ההלוואה בפועל ו/או תנאי החזר בגין ההלוואה, שכל אלה תלויים בצרכן ו/גם בגוף המימון בלבד, הרי שהחברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בשום אופן למערכת היחסים שבין הצרכן לבין הגוף המממן.

3. מידע כללי:

3.1. תקופת הלוואה פרטית ו/או עסקית ו/או מסחרית לא תרד מתחת ל-12 חודשים (שנה אחת) ולא תעלה מעל ל-180 חודשים (15 שנים) בכפוף לגיל הלקוח ולאישור הגוף המממן בלבד.

3.2. תקופת הלוואה לעניין משכנתא לא תרד מתחת ל-12 חודשים (שנה אחת) ולא תעלה מעל ל-360 חודשים (30 שנים) בכפוף לשעבוד נכס מקרקעין על שם הצרכן ורישום זכויות מקרקעין לזכותו בהתאם לדרישותיו של הגוף המממן, בכפוף לגיל הצרכן ולאישור הגוף המממן בלבד.

3.3. מובהר כי הלוואה כזו או אחרת כפופה לאישור הגוף המממן בלבד. מובהר כי הפריסה המרבית לא תעלה מעבר למצוין לעיל ולפי עניין. מובהר כי הריבית הצפויה עלולה ויכולה להגיע לשיעור הריבית המקסימלית על פי חוק אשר נקבעת ומשתנה בהתאם לנתוני הצרכן ולפי בחינותיו והחלטותיו של נותן האשראי בלבד ואין החברה אחראית לעיל. עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי). בהלוואות שאינן צמודות מדד: עד גובה “שיעור העלות האשראי המרבי”, בהתאם לחוק אשראי הוגן, התשנ”ג-1993. לדוגמא בהלוואה על סך 27,500 ₪, ב-55 תשלומים, צמודה למדד ובהתאם לריבית 8%, העלות הכוללת תהיה 9.47%.

3.4. לצרכי דוגמא בלבד, נתון: הריבית השנתית צמודה לריבית הפריים {ריבית הפריים נכון ליום 01.08.2023 הינה 6.25%} דוגמא: הלוואה על סך 50,000 ש"ח שתחולק ל-84 תשלומים (7 שנים לצורך הדוגמא בלבד), בריבית פריים "נקי" (ללא מרווח/תוספת) ובשיטת לוח שפיצר, תמנה החזר חודשי משוער שהינו 736 ₪.

*מובהר בזאת כי תרגומו של דף זה נעשה לטובת הנגשת המידע וכי בכל מקרה של חוסר התאמה בין נוסח הדף בעברית ובין נוסחו המתורגם, יהיה הנוסח הקובע: עברית.