משתתפי מערכת

הצהרת תאגיד מיופה כוח בתמורה
רייטן משכנתאות ונדל"ן מס' רישום 10407686 למערכת נתוני אשראי של בנק ישראל אמונה ומחויבת לפעול בהתאם להוראות הממונה על המערכת ובהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו-2016 / תקנות נתוני אשראי התשע"ח-2017.

רייטן משכנתאות ונדל"ן מחויבת לפעול אך ורק לטובת הלקוח באמונה ובשקידה, ללא העדפת כל אינטרס או עניין של כל גורם או צד שלישי וללא העדפת לקוח אחד על פני אחר.

הצהרה זו הינה בהתאם לתקנה 9 להוראות חוק תקנות נתוני אשראי התשע"ח-2017 ובכפוף להוראות הממונה על המערכת לנתוני אשראי של בנק ישראל מעת לעת.