מדיניות הפרטיות - רייטן השקעות בע"מ.

1.הקדמה:

1.1. רייטן השקעות בע"מ (להלן: "אנחנו", "החברה") רואה חשיבות רבה בשמירת פרטיות לקוחותיה, עובדיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "אתה")  ומחויבת לשמור על פרטיותם.

1.2. מדיניות פרטיות זו נוצרה מתוך מחויבות לשמירה על הנתונים והמידע האישיים שלך, ומטרתה מתן הסבר על המידע אותו אנו אוספים, הסיבה והשימושים בו. בנוסף, מדיניות זו מגדירה כיצד תוכל לממש את זכויותיך עפ"י חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנותיו וכן כיצד אנו נוהגים כדי לשמור על פרטיות המידע ואבטחתו.

1.3. הוראות מדיניות זו חלות על השירותים שהחברה מספקת, אתרי האינטרנט של החברה הזמינים בשמות המתחם (Domain name) של החברה וכן על לקוחות החברה, לקוחות פוטנציאלים, משתמשי קצה, עובדי החברה, שותפים עסקיים וכד'.


2.תחולת המדיניות:

2.1. מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של החברה למידע אישי ואת אופן הטיפול שלה בו. "מידע אישי" הוא מידע אודות אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים, כגון; שם, מס' זהות, נתוני מיקום, פרטי זיהוי ביומטרי, מצב בריאותי, חינוך והשכלה, מצב פיננסי, מידע תעסוקתי וכו' (להלן: "מידע אישי"). "מידע שאינו אישי" הוא מידע שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים. המגבלות והדרישות המפורטות במדיניות זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה, העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על מידע שאינו אישי.


3.איסוף המידע, סוג המידע ואופן השימוש בו:

3.1. איסוף מידע אישי: במסגרת שימושך באתרי האינטרנט של החברה, ו/או כל טכנולוגיה אחרת מטעם החברה בין אם במסגרת צריכת השירותים של החברה ובין אם הינך מבקר בהם; ו/או במסגרת מתן השירותים על ידינו לך ו/או במסגרת תפעול השירות; ו/או בהתעניינותך בשירותים של החברה גם בהגיעך למשרדי החברה ו/או בשימוש בשירותים פרונטליים ו/או טלפוניה ו/או שירותים דיגיטליים, ייתכן ותידרש למסור מידע אישי אודותיך ו/או ייתכן ומידע אישי ייאסף ויימסר לחברה על ידי גורמים שלישיים ו/או ייאסף אוטומטית על ידי שימוש בטכנולוגיות של החברה וממשקים עם מאגרי מידע אחרים בכפוף להסכמתך לכך ו/או בהתאם לדרישות רגולציה וחוקים אחרים החלים על החברה.

3.2. מידע אישי שנאסף יכול להיות: שם פרטי, שם משפחה, מצב משפחתי, מספר טלפון, מידע דמוגרפי, מידע על אישיותך, מידע כלכלי, נתוני אשראי, מידע ביומטרי, צילומים, מידע אודות אנשים הקשורים אליך, מידע אודות אישומים פליליים, מידע אודות המכשיר שבאמצעותו הנך צורך את השירותים (כגון: סוג המכשיר, מספר המכשיר, סוג מערכות ההפעלה וכד'), נתוני מיקום, פעולות באתר האינטרנט ,IP Address , תנועת עכבר או הקלטת מסך וכד'.

3.3. ככלל, מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך מראש או בדיעבד ויכולה להיות כפופה להסכמה אקטיבית או להסכמה בהתנהגות. עם זאת יתכנו מקרים שמסירת המידע תהיה חיונית ובהתאם לדרישות חוק או הדין החל באותו עניין. באשר לכך, במידה וברצונך לחזור בך מההסכמה באפשרותך לעשות זאת על ידי הודעה לחברה. יוסבר, כי מקרה זה עשוי למנוע את יכולתה של החברה להעניק לך את השירות בו אתה מעוניין.

3.4. החברה רשאית ועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיה המקוונים/הדיגיטליים השונים.

3.5. החברה עושה שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels להלן יחדיו ("Cookies"), לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שהתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי החברה ו/או באמצעותה, בין אם בפעולות ישירות מול אתרי החברה, אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים של החברה. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, firebase, ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון: Google ו- Facebook, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה.

3.6. עוגיות הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב ואוספות מידע רלוונטי, כגון, משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה IP -ממכשירך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשים לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.

3.7. באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש בשירותי צד ג' (כגון google analytics) , על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מאותו צד ג' (כגון (Facebook, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

3.8. בקבלתך את תנאי מדיניות פרטיות זו, הנך מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

3.9. החברה משתמשת, מקבלת, אוספת, מעבדת ומאחסנת את המידע הנדרש לה בלבד, בין היתר לצורכי: מתן מידע ושירותים: לרבות עיבוד וניתוח נתונים, קבלת החלטות הקשורות בהתקשרות עימך, מתן שירותים מותאמים לך, ייעול השירות, וכיוצ"ב. החברה עשויה להזדקק לגישה למידע אישי לצורך עבודתה.

3.10. ניהול עסקיה: שיפור השירות, שדרוג תוכן האתר, שיתוף פעולה עם גורמים עסקיים למתן שירותים, יצירת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע אגרגטיבי שאינו מאפשר זיהוי; אבטחה– החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת אתר האינטרנט והשירותים המוצעים בו, גילוי ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, דיוג (fishing), גניבת זהויות ודליפות מידע.  אימות רישיונות תוכנה ומקוריותם, שיווק ופרסום- החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת קשר למטרות שיווק ופרסום. למשל, אך לא רק, משלוח הודעה על שירות או מוצר חדשים שעשויים לעניין אותך. אם קיבלת דבר פרסום ללא הסכמתך או שאתה מעוניין להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, באפשרותך לפנות בבקשה להסירך מרשימת התפוצה באמצעות לינק 'הסר' המצורף לחומר הפרסומי.

3.11. אם יש לך בסיס סביר להניח שהוראה מההוראות הנזכרות לעיל לא קוימה, נבקשך ליידע את החברה בהקדם האפשרי במוקד שירות הלקוחות 8537* או באמצעות פניה באתר.

3.12. מידע שאינו אישי: כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לחברה נתונה הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה על פי חוק ועפ"י תנאי השימוש ו/או הסכם של החברה.

3.13. כל המידע נשמר במאגרי המידע של החברה ונעשה בו שימוש בהתאם למטרת האיסוף. המידע נשמר על פי חוק.


4.חובת הסודיות ואבטחת מידע:

4.1. כל המידע האישי שיימסר על ידך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.

4.2. החברה מחויבת לאבטחת המידע ונתונים אישיים כאמור על פי החוק ועל פי נהליה. החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק, בהתאם לחובתה הרגולטורית לשמירה על אבטחת המידע, הקטנת הסיכונים והגנה עליו מפני אובדן, שימוש בלתי ראוי, שינוי, גניבה, נזק, אובדן מידע, גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע.

4.3. לא תתקבל כל טענה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם לך, למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת שלא באחריותה של החברה.

4.4. במקרה של חשש להפרת אבטחת המידע ו/או סודיות המידע, נא הודיענו באמצעות פנייה טלפונית במוקד שירות הלקוחות 8537* או באמצעות פנייה ישירה באתרי החברה.


5.העברת נתונים, עיבוד על ידי צדדים שלישיים, שיתופם וחשיפתם:

5.1. ככלל, החברה לא משתפת מידע אישי ללא הסכמת הלקוח. עם זאת, יתכנו מקרים כמפורט במדיניות פרטיות זו, של העברת מידע על פי חוק או הוראה רגולטורית ו/או וככל שהדבר יהיה חיוני, לשיקול דעתה בתום לב. בכל מקרה החברה דואגת כי יעבור רק המידע הנדרש.

5.2. החברה עשויה לשתף מידע אישי עם שותפיה, קבלניה, ספקיה וצדדים שלישיים המעבדים בעבורה מידע אישי לצורך פעילותה העסקית, הצעה, מתן שירותים, קבלת החלטות וכד'. גורמים אלה נבחרו, נבדקו ואושרו על ידי החברה וחויבו על ידה כמי שעומדים ברמת הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הרלוונטית למידע ולעיבוד המתבקש. המידע שיועבר יהיה המידע המינימלי ההכרחי והרלוונטי לצורך ביצוע תפקידם ו/או למטרה שלשמה מועבר בלבד.

5.3. שירותי ענן: החברה עושה שימוש בטכנולוגיות ענן אשר במסגרתם לספק שירות הענן עשוי להיות גישה למידע אישי, למשל אך לא רק, במקרה בו ספק שירותי הענן נזקק לגישה למידע אישי לצורך אבטחת המידע או אבטחת אתרי האינטרנט המגוונים של החברה. במקרים כאלה, ספק שירותי הענן מחויב לעמוד במדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה וחובת הסודיות ברמה שהחברה מחויבת לה כלפיך, ואינו רשאי לעשות כל שימוש במידע המועבר אליו, למעט למטרה שלשמה הועבר.

5.4. מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק וכד': מידע אישי עשוי להיכלל במסגרת הנכסים שיועברו במקרים המנויים. הנכנס בנעליה של החברה או רוכשה, ימשיכו להחזיק בזכות לעשות שימוש במידע אישי עפ"י ובכפוף למדיניות פרטיות זו.

5.5. בלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך/מחשבך תאפשרנה זאת, החברה רשאית ועשויה למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.


6.שמירת מידע:

6.1. החברה רשאית לשמור מידע אישי למשך כל תקופה המותרת או נדרשת על פי חוק.

6.2. ללקוח הזכות להימחק משירותי דיוור ישיר. אם ברצונך שלא לקבל דיוור ישיר ו/או פרסום באפשרותך להשתמש בכפתור ההסרה שבדיוור/הפרסום ו/או לפנות אלינו בכתובת: Office.reiten@finace.ltd


7.שונות:

7.1. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על כל מידע אישי שלך שהועבר על ידך לצדדים שלישיים.

7.2. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט או אפליקציות של צדדים שלישיים המקושרים לאתרי האינטרנט של החברה ו/או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי החברה. קישורים והפניות המצויים באתרי האינטרנט של החברה אינם מעידים על תמיכת החברה באתרים או שירותים אלה או כי החברה קיימה כל בחינה שלהם. המלצת החברה היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות הפרטיות הנוהגת בארגונו.

7.3. בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לחברה אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים והאחריות המלאה של הלקוח על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך.

7.4. מובהר, כי נוסף על מדיניות פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים, תנאי השימוש של החברה המופיעים והמפורטים באתרי החברה המגוונים.


8.שינויים במדיניות הפרטיות:

8.1. השירותים של החברה עשויים להשתנות מעת לעת, כתוצאה מכך תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה בכל עת (להלן: "עדכונים").


9.פניות ותלונות:

9.1. החברה מאמינה במתן מענה יעיל לבעיה באופן שייטיב עם הצדדים ע"כ אנו מתחייבים לנקוט באמצעים סבירים בניסיון לתת מענה לפניות ותלונות. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל דרישה, תלונה ו/או בקשה בנוגע לפרטיותך בכתובת: office.reiten@finace.ltd או דרך מוקד השירות של החברה בטלפון: 8537*