1. הבהרות מקדימות:

1.1. השירותים הניתנים על ידי החברה כפופים לחוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ועל כל הנספחים והתוספות לו.

1.2. מובהר כי כל ביצוע עסקה (תשלום ותחולת שירות בהסכמת הצדדים בלבד ובהתקשרות בכתב לפי עניין השירות) עם החברה בעניין שירותיה יעשה במשרדי החברה באופן פרונטלי בלבד וכי לא יגבה כל תשלום מהלקוח טרם לכך ו/או תחל החברה באיזה שהוא טיפול כזה או אחר בעניין הלקוח. עוד מובהר כי זה אינו גורע התקשרות ומתן ייעוץ קדם פגישה פרונטלית באמצעות התקשרות באופן טלפוני עם נציגי החברה ללא עלות מצד הצרכן וללא התחייבות מצד החברה בעת פניית הצרכן לנותנת השירות ("רייטן השקעות בע"מ" ח.פ 516767662 להלן: "החברה").

1.3. מובהר כי מועד אספקת שירותי החברה הינו עד - 180 יום ממועד קבלת כלל המסמכים הרלוונטים מהלקוח.

1.4. מובהר כי טיפול החברה בתיק לקוח לכל עניין כפוף ומותנה בהענקת בלעדיות מלאה לחברה ע"י הלקוח.

1.5. מובהר בזאת כי החברה אינה הגוף המממן.

1.6. כל קבלת אשראי כזה או אחר מותנה בהגשת בקשה.

1.7. העמדת האשראי לפי שיקול דעתו המוחלט של הגורם המלווה ובכפוף לתנאיו. הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי או אישור לאשראי כזה או אחר.

1.8. אי עמידה בפירעון ההלוואה לגוף המממן עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

1.9. מובהר כי בכוונת הגורם המממן לקבל חיווי אשראי לגביך מלשכת אשראי בשאלה אם להעמיד את האשראי המבוקש וזאת ייעשה בכפוף להסכמתך המלאה בלבד.

2. חובת גילוי מידע ומוסכמות לצרכן:

2.1. מובהר לצרכן במפורש כי אין לראות בשירותי החברה ו/או בהגשת הלקוח ע"י החברה לנותני האשראי השונים ו/או במסירת החומרים ו/או נתונים כאלו או אחרים אותם תבקש החברה מהלקוח ע"פ בקשותיו של הגוף המממן המשתנות מלקוח ללקוח ובכפוף להסכמתו המלאה בלבד בכדי להוות איזו שהיא הבטחה לצרכן כי יקבל הלוואה ו/או מימון ו/או אשראי ו/או המלצת החברה לקבלת הלוואה ו/או התחייבות לקבלת הלוואה כל שהיא.

2.2. מובהר כי השימוש באי אלו ממוצרי החברה ו/או באתר החברה מהווה אך ורק פרסום לשירותי החברה הניתנים לצרכן והחברה מודיעה לצרכן והצרכן מאשר כי ידוע לו והוא מבין כי החברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק לצרכן ו/או ללקוח את ההלוואה ו/או מימון ו/או אשראי, וכן כי אין החברה נותנת ייעוץ משפטי ללקוח בכל מקרה שהוא ו/גם אינה קובעת את תנאי ההלוואה שבין הלקוח לגופי המימון ו/או האשראי השונים.

2.3. מובהר כי האחריות למתן ההלוואה והחזרתה במועד הקבוע בהתאם למסמכי ההלוואה ככל ותאושר ולפי עניין הלקוח, הינה חלה על הצרכן בלבד, וידוע לצרכן כי הלוואה נושאת ריבית והצמדה וכי אי-עמידה בתנאי ההלוואה, כפי שיפורטו בהסכם ההלוואה עם המלווה, יכולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

2.4. צרכן המבקש לקבל אי אלו משירותי החברה מהפורטים באתר החברה ו/או בכל דרך אחרת יהיה חייב בתשלום טרם תחילת עבודתה של החברה בעניינו וכמפורט בהסכם שירות לפי עניין ובכפוף למפורט לעיל ושלהלן בעבור השירותים שיינתנו ו/או ניתנו ללקוח לפי עניינו וזאת באמצעות אמצעי תשלום שיקבע ע"י הצרכן ויאושר ע"י החברה.

2.5. עוד מובהר בזאת במפורש כי המועד הקובע לחיוב בתשלום הינו-המועד בו הגיע הצרכן / לקוח לפגישת ייעוץ במשרדי החברה, ובכפוף להסכמתו הבלעדית והמפורשת בלבד ואך ורק במידה וביקש, והעניק לחברה זכות בלעדית על סך של לא פחות מ-180 יום (בחודשים: 6 חודשים) לטפל בעניינו.

2.6. הצרכן מאשר ומודע לעובדה כי התשלום המשולם לחברה הינו עבור בדיקת הזכאות ו/או בדיקת המסמכים ו/או הכנת תיק לקוח ו/או קבלת אי אלו משירותי החברה-בהתאמה, וכי התשלום שישולם לחברה נגבה ללא תלות באישור לאשראי ו/או הלוואה ו/או התחייבות לשיפור הלוואות קיימות ו/או כל מצג של שיפור סיכויים להשגת אשראי כל שהוא, ומובהר כי שכה"ט במסגרת השירות ללקוח לא יוחזר בכל מקרה שהוא.

2.7. ככול והצרכן יקבל הצעה להלוואה מגוף מימון ו/או אשראי אליו הופנה על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה אזי-בנוסף לסכום המשולם לחברה בטרם קבלת אישור או סירוב כל שהוא כמפורט לעיל, הלקוח ישלם לחברה סך נוסף שיימסר לו בטרם מתן השירות ובהתאם לסכום המימון המבוקש על ידו והיקפו לפי עניין ואשר יגבה על ידי החברה במועדים שיסוכמו בין הצדדים.

2.8. היות שהחברה אינה הגוף שנותן ו/או מעניק לצרכן ו/או ללקוח את ההלוואה והיא אינה נותנת ייעוץ משפטי ללקוח ו/גם אינה קובעת את תנאי ההלוואה לרבות מתן ההלוואה בפועל ו/או תנאי החזר ההלוואה - שכל אלה תלויים בצרכן בלבד ו/גם בגוף המימון, הרי שהחברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בשום אופן למערכת היחסים שבין הצרכן לבין גוף המימון.

3. מידע כללי:

3.1. תקופת הלוואה פרטית ו/או עסקית ו/או מסחרית לא תרד מתחת ל-12 חודשים (שנה אחת) ולא תעלה מעל ל-180 חודשים (15 שנים) בכפוף לגיל הלקוח ולאישור הגוף המממן בלבד.

3.2. תקופת הלוואה לעניין משכנתא לא תרד מתחת ל-12 חודשים (שנה אחת) ולא תעלה מעל ל-360 חודשים (30 שנים) בכפוף לשעבוד נכס מקרקעין ע"ש הלקוח ורישום זכויות מקרקעין לזכות הלקוח בנכס ע"פ חוק ובהתאם לדרישותיו של הגוף המממן, ובכפוף לגיל הלקוח ולאישור הגוף המממן בלבד.

3.3. מובהר כי הלוואה כזו או אחרת כפופה לאישור הגוף המממן בלבד. מובהר כי הפריסה המרבית לא תעלה מעבר למצוין לעיל ולפי עניין. מובהר כי הריבית הצפויה עלולה ויכולה להגיע לשיעור הריבית המקסימלית על פי חוק אך לא מעבר לריבית בנק ישראל המשתנה בהתאם למצב במשק ובתוספת 15% מרווח מריבית בנק ישראל הנקבעת והמשתנה בהתאם לנתוני הלקוח ולפי בחינותיו והחלטותיו של נותן האשראי (הגוף המממן) בלבד וכי אין החברה אחראית לאמור לעיל. עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי). בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה “שיעור העלות האשראי המרבי”, בהתאם לחוק אשראי הוגן, התשנ”ג - 1993. לדוגמא בהלוואה על סך 27,500 ₪, ב-55 תשלומים, צמודה למדד ובהתאם לריבית 8%, העלות הכוללת תהיה 9.47%.

3.4. לצרכי דוגמא בלבד, נתון: הריבית השנתית צמודה לריבית הפריים {ריבית הפריים נכון ליום 01.08.2023 הינה 6.25%} דוגמא: הלוואה על סך 50,000 ש"ח שתחולק ל-84 תשלומים (7 שנים לצורך הדוגמא בלבד), בריבית פריים "נקי" (ללא מרווח/תוספת) ובשיטת לוח שפיצר, תמנה החזר חודשי משוער שהינו 736 ₪.

*מובהר בזאת כי תרגומו של דף זה נעשה לטובת הנגשת הקריאה וכי בכל מקרה של חוסר התאמה בין נוסח הדף בעברית ובין נוסחו המתורגם, יהיה הנוסח הקובע: עברית.